Dongfanghong Square
Dongfanghong Square
A Bird's Eye View of the Yellow River
A Bird's Eye View of the Yellow River
Lanzhou Railway Station
Lanzhou Railway Station
Yellow River Steel Bridge
Yellow River Steel Bridge
Forest of Tablet
Forest of Tablet
Sculpture of Yellow River's Mother
Sculpture of Yellow River's Mother
Yantan Park
Yantan Park
Five Spring Park
Five Spring Park
Liujiaxia Hydropower Plant
Liujiaxia Hydropower Plant